Palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija


Apskaitos principai Vadovautasi šiais apskaitos principais: ekonominės realybės ir skaidrumo, atsargumo, įvykių po balanso pripažinimo, reikšmingumo, veiklos tęstinumo, kaupimo, nuoseklumo ir palyginamumo. Turto ir įsipareigojimų pripažinimas Turtas arba įsipareigojimai balanse pripažįstami tik tada, kai tikėtina, kad ECB gaus ar perleis visą susijusią būsimą ekonominę naudą, prisiims iš esmės visą su juo susijusią riziką ir gaus visus susijusius atlygius, ir kai turto kainą arba vertę ar įsipareigojimų sumą galima patikimai įvertinti.

Apskaitos pagrindas Ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo verte, pakoreguota pagal apyvartinių vertybinių popierių išskyrus pinigų politikos tikslais šiuo metu laikomus vertybinius popieriusaukso ir viso kito balansinio bei nebalansinio turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta rinkos vertę. Finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai į apskaitą įtraukiami taikant atsiskaitymo dienos metodą.

Finansų rinkų produktai

Išskyrus neatidėliotinus vertybinių popierių sandorius, finansinių priemonių užsienio valiuta sandoriai parodomi nebalansinėse sąskaitose sandorio sudarymo dieną. Atsiskaitymo dieną įrašai nebalansinėse sąskaitose panaikinami ir sandoriai parodomi balansinėse sąskaitose.

Užsienio valiutos pirkimai ir pardavimai turi įtakos grynajai užsienio valiutos pozicijai sandorio sudarymo dieną ir tą pačią dieną apskaičiuojami dėl pardavimų susidarę realizuotieji rezultatai. Su finansinėmis priemonėmis užsienio valiuta susijusios sukauptos palūkanos, premijos ir nuolaidos apskaičiuojamos ir į apskaitą įrašomos kasdien, taip pat šios sukauptos sumos kasdien daro įtaką užsienio valiutos pozicijai.

Auksas, turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta Turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta perskaičiuojami į eurus pagal balanso dienos užsienio valiutos kursą.

Pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos pagal jų įrašymo į apskaitą dienos užsienio valiutos kursą. Turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta, įskaitant balansines ir nebalansines priemones, perkainojami atskirai pagal kiekvieną valiutą. Turto ir įsipareigojimų užsienio palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija perkainojimas pagal rinkos kainas apskaitoje parodomas atskirai nuo perkainojimo pagal užsienio valiutos kursą.

Auksas vertinamas balanso dieną buvusia rinkos kaina. Perkainojant auksą, neišskiriama aukso kainos ir užsienio valiutų kursų įtaka. Auksas perkainojamas pagal vienos Trojos uncijos aukso kainą eurais. Palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija  m. Specialiosios skolinimosi teisės SST apibrėžiamos kaip valiutų krepšelis, o jų vertė apskaičiuota kaip penkių pagrindinių palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija JAV dolerio, euro, Kinijos juanio, Japonijos jenos ir svaro sterlingų kursų palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija suma.

Vertybiniai popieriai Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai Šiuo metu pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai įtraukiami į apskaitą amortizuota savikaina, palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija vertės sumažėjimu.

Kiti vertybiniai popieriai Apyvartiniai vertybiniai popieriai kiti nei pinigų politikos tikslais šiuo metu laikomi vertybiniai popieriai ir panašūs aktyvai vertinami balanso dienos vidutinėmis rinkos kainomis arba taikant atitinkamą prekyba debesų signalais kreivę pagal kiekvieną vertybinį popierių atskirai.

Su vertybiniais popieriais kaip sėkmingai prekiauti pasirinkimo sandoriai vertinimo tikslais nėra atskiriami. Nelikvidūs nuosavybės vertybiniai popieriai ir kitos nuosavybės priemonės, laikomos kaip akcijų rinkos pasirinkimo sandorių rūšys investicija, vertinami įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu.

Pajamų pripažinimas Pajamos ir išlaidos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kurį buvo uždirbtos arba patirtos[ 18 ]. Iš užsienio valiutos, aukso ir vertybinių popierių pardavimo gautos realizuotosios pajamos ir išlaidos įtraukiamos į pelno nuostolio ataskaitą.

Tokios realizuotosios pajamos ir išlaidos skaičiuojamos atsižvelgiant į atitinkamo turto vidurkinę kainą. Nerealizuotosios pajamos nėra pripažįstamos pajamomis, o perkeliamos tiesiogiai į perkainojimo sąskaitą. Nerealizuotieji nuostoliai metų pabaigoje įtraukiami į pelno nuostolio ataskaitą, jei jie viršija ankstesnį prieaugį dėl perkainojimo, įrašytą į atitinkamą perkainojimo sąskaitą.

Nerealizuotasis nuostolis, patirtas dėl atskiro vertybinio popieriaus, atskiros valiutos ar aukso, nedengiamas kitų vertybinių popierių, valiutos ar aukso nerealizuotuoju prieaugiu. Jei susidarę kurio nors straipsnio nerealizuotieji nuostoliai buvo įtraukti į pelno nuostolio ataskaitą, šio straipsnio vidurkinė kaina sumažinama iki valiutos kurso ir  arba rinkos kainos buvusių metų pabaigoje.

Palūkanų normų apsikeitimo sandorių nerealizuotasis nuostolis, kuris metų pabaigoje įtraukiamas į pelno nuostolio ataskaitą, amortizuojamas paskesniais metais.

Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo įtraukiami į pelno nuostolio ataskaitą ir nėra panaikinami paskesniais metais, nebent vertė padidėja, o tą padidėjimą galima susieti su pastebimu įvykiu, įvykusiu po to, kai vertės sumažėjimas buvo pirmą kartą įtrauktas į apskaitą. Vertybinių popierių premijos ar nuolaidos amortizuojamos per sutartinį laikotarpį, likusį iki vertybinių popierių išpirkimo. Grįžtamieji sandoriai Grįžtamieji sandoriai yra operacijos, kurias atlikdamas ECB perka arba parduoda turtą sudarydamas atpirkimo sandorį arba vykdo įkaitu užtikrintas kredito operacijas.

Atpirkimo skolinimosi sandorių atveju vertybiniai popieriai parduodami už pinigines lėšas, kartu susitariant nustatytu laiku ateityje atpirkti juos iš sandorio šalies už sutartą kainą. Atpirkimo skolinimosi sandoriai rodomi kaip įkaitu užtikrintas indėlis balanso įsipareigojimų dalyje. Pagal tokį susitarimą parduoti vertybiniai popieriai ir toliau rodomi ECB balanse.

Dvejetainių sandorių prekybos paslaptys. Dvejetainių opcijų

Atpirkimo investavimo sandorių atveju vertybiniai popieriai įsigyjami už pinigines lėšas, kartu susitariant nustatytu laiku ateityje parduoti juos sandorio šaliai už sutartą kainą. Atpirkimo investavimo sandoriai parodyti kaip įkaitu užtikrintos paskolos balanso turto dalyje, nerodant ECB turimų vertybinių popierių pokyčio. Grįžtamieji sandoriai įskaitant vertybinių popierių skolinimo sandoriussudaryti pagal specializuotos įstaigos siūlomą programą, balanse parodomi tik tada, jeigu į ECB sąskaitą pervedamas piniginis įkaitas, kuris vėliau neinvestuojamas.

Nebalansinės priemonės Valiutos priemonės, būtent išankstiniai užsienio valiutų keitimo sandoriai, valiutų apsikeitimo sandorių išankstinės dalys ir kitos valiutos priemonės, pagal kurias viena valiuta keičiama į kitą valiutą tam tikrą dieną ateityje, įtraukiamos į grynąją užsienio valiutos poziciją, siekiant apskaičiuoti su operacijomis užsienio valiuta susijusias pajamas ir išlaidas.

Palūkanų normų priemonės perkainojamos atskirai pagal kiekvieną priemonę. Galiojančių palūkanų normų ateities sandorių ir palūkanų normų apsikeitimo sandorių, už kuriuos atsiskaitoma per pagrindinę sandorio šalį, kasdieniai kintamosios maržos pokyčiai rodomi pelno nuostolio ataskaitoje.

Išankstinius vertybinių popierių palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija ir palūkanų normų apsikeitimo sandorius, už kuriuos nėra atsiskaitoma per pagrindinę sandorio šalį, ECB vertina taikydamas visuotinai priimtus vertinimo metodus ir rinkoje galiojusias kainas, palūkanų normas ir diskonto normas, taikytinas laikotarpiu nuo atsiskaitymo pagal sandorį iki vertinimo dienos.

palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija

Įvykiai po balanso Turto ir įsipareigojimų vertė tikslinama dėl įvykių, kurie pasireiškė laikotarpiu tarp metų balanso dienos ir dienos, kai Vykdomoji valdyba suteikia leidimą ECB metines ataskaitas teikti Valdančiajai tarybai tvirtinti, jeigu tokie įvykiai daro reikšmingą įtaką turto ir įsipareigojimų būklei balanso dieną. Svarbūs įvykiai po balanso, nedarantys įtakos turto ir įsipareigojimų būklei balanso dieną, atskleidžiami pastabose.

Didžiąją šių operacijų dalį inicijuoja privatūs subjektai kredito įstaigos, bendrovės ir privatūs asmenys. Šie abipusiai likučiai kasdien yra dengiami tarpusavyje ir tada priskiriami ECB, kiekvienam nacionaliniam centriniam bankui NCB paliekant tik vieną grynąją poziciją ECB atžvilgiu.

Vidiniai Eurosistemos likučiai, susidarę dėl eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje, kaip atskiras turtas grynąja jo verte įtraukiami į straipsnį Pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje žr.

Vidiniai Eurosistemos likučiai, susidarę dėl prie Eurosistemos prisijungusių NCB į ECB pervestų užsienio atsargų, išreikšti eurais ir parodyti straipsnyje Įsipareigojimai, atitinkantys pervestas užsienio atsargas. Ilgalaikis turtas Ilgalaikis turtas, įskaitant nematerialųjį turtą, bet išskyrus žemę ir meno kūrinius, parodomas įsigijimo verte, sumažinta nusidėvėjimu. Žemė ir meno kūriniai parodomi įsigijimo verte.

Pagrindinis ECB pastatas parodomas įsigijimo verte, sumažinta nusidėvėjimu, pritaikius vertės sumažėjimą. Pagrindinio ECB pastato nusidėvėjimui skaičiuoti jo įsigijimo vertė paskirstyta į atitinkamas dalis, kurios bus nudėvimos per nustatytą jų naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą per numatytą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, pradedant kitu ketvirčiu po to, kai turtas perduodamas palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija.

Nustatyti tokie pagrindinių turto grupių naudingo tarnavimo laikotarpiai: Dabartinių ECB nuomojamų patalpų kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimo laikotarpis pakoreguotas atsižvelgiant į visus įvykius, turinčius įtakos numatytam šio turto naudingo tarnavimo laikotarpiui. ECB kasmet vertina, ar nėra pagrindinio pastato ir nuomos teise naudojamo su biurų pastatais susijusio turto žr. Jeigu yra nors vienas turto vertės sumažėjimo požymis, nustatoma turto atsiperkamoji vertė. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo parodomi pelno nuostolio ataskaitoje, jeigu atsiperkamoji vertė yra mažesnė už grynąją balansinę vertę.

Mažiau kaip 10  eurų kainavęs ilgalaikis turtas nurašomas įsigijimo metais. Pripažinimo ilgalaikiu turtu kriterijus atitinkantis, bet dar nebaigtas statyti ar plėtoti turtas rodomas straipsnyje Nebaigta statyba. Į atitinkamo ilgalaikio turto straipsnį tokio turto įsigijimo vertė perkeliama perdavus jį naudoti. Nuoma Visas nuomos sutarčių pagrindais naudojamas materialusis akcijų pasirinkimo bendrovių rezultatai ir nuomos įsipareigojimai į balansą įtraukiami nuomos laikotarpio pradžios dieną ir parodomi atitinkamai straipsniuose Palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija materialusis ir nematerialusis turtas ir Kiti įvairūs įsipareigojimai.

Nuomos teise naudojamas turtas parodomas įsigijimo verte, sumažinta nusidėvėjimu. Be to, vertinamas nuomos teise naudojamo su biurų pastatais susijusio turto vertės sumažėjimas dėl kasmet vertinamų vertės sumažėjimo požymių žr. Nusidėvėjimas palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija taikant tiesinį metodą pradedant nuo nuomos laikotarpio pradžios iki jo naudingo tarnavimo laiko pabaigos arba nuomos laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri yra ankstesnė.

Nuomos įsipareigojimas iš pradžių įrašomas būsimų nuomos įmokų tik nuomos dedamųjų dabartine verte, diskontuota taikant ECB ribinio skolinimosi palūkanų normą. Vėliau nuomos įsipareigojimas vertinamas amortizuota savikaina, taikant efektyvios palūkanų normos metodą. Sumokėtos palūkanos pelno nuostolio ataskaitoje įtraukiamos į straipsnį Kitos palūkanų išlaidos. Kai dėl indeksavimo ar kokių nors kitokių nuomos sutarties sąlygų pasikeitimo pasikeičia būsimos nuomos įmokos, nuomos įsipareigojimas perskaičiuojamas.

Perskaičiavus nuomos įsipareigojimą, atitinkamai koreguojama nuomos teise naudojamo turto dabartinė vertė. Trumpalaikė nuoma 12 arba mažiau mėnesių arba mažavertė nuoma mažesnės negu 10  eurų vertės — materialiojo turto pripažinimo ribos nurodomos kaip išlaidos pelno nuostolio ataskaitoje.

ECB išmokos tarnautojams pasibaigus jų darbo santykiams, kitos ilgalaikės išmokos ir išeitinės išmokos ECB savo tarnautojams ir Vykdomosios valdybos nariams, taip pat ECB įdarbintiems Priežiūros valdybos nariams taiko apibrėžtų išmokų planą.

Apsikeitimo sandorių prekybos strategija

Tarnautojų pensijų planas finansuojamas palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija, laikomu ilgalaikiame išmokų tarnautojams fonde. ECB ir jo tarnautojų privalomosios įmokos yra rodomos plano apibrėžtų išmokų dalyje. Tarnautojai gali savanoriškai mokėti papildomas įmokas pagal apibrėžtų įmokų planą ir gauti papildomas išmokas[ 20 ].

Šios papildomos išmokos nustatomos pagal savanoriškų įmokų sumą ir grąžą, gautą investavus šias įmokas. ECB vykdomosios valdybos nariams ir ECB įdarbintiems Priežiūros valdybos nariams mokamos įmokomis nepadengtos išmokos pasibaigus jų darbo santykiams ir kitos ilgalaikės išmokos. Tarnautojams mokamos įmokomis nepadengtos išmokos pasibaigus jų darbo santykiams, išskyrus pensijas, ir kitos ilgalaikės bei išeitinės išmokos. Grynieji apibrėžtų išmokų įsipareigojimai Su apibrėžtų išmokų planais, įskaitant kitas ilgalaikes išmokas ir išeitines išmokas, susiję įsipareigojimai parodyti balanso straipsnyje Kiti įvairūs įsipareigojimai, apskaičiuojami kaip apibrėžtų išmokų įsipareigojimų dabartinės vertės balanso dieną ir pensijų plano turto, skirto įsipareigojimams padengti, tikrosios vertės skirtumas.

Apibrėžtų išmokų įsipareigojimus kasmet apskaičiuoja nepriklausomi aktuarai pagal planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Dabartinė apibrėžtų išmokų įsipareigojimų vertė apskaičiuojama diskontuojant numatomus būsimuosius pinigų srautus, taikant balanso dieną galiojusias rinkos palūkanų normas, nustatytas pagal eurais išreikštų aukštos kokybės įmonių obligacijų, kurių išpirkimo terminas atitinka įsipareigojimų terminą, rinkos pajamingumą.

Aktuarinis pelnas nuostolis gali susidaryti dėl tikslinimų, kai tikrasis rezultatas skiriasi nuo ankstesnių aktuarinių prielaidų, ir aktuarinių prielaidų pokyčių.

Grynųjų apibrėžtų išmokų išlaidos Grynųjų apibrėžtų išmokų išlaidos padalytos į sudedamąsias dalis, parodytas pelno nuostolio ataskaitoje, o išmokų tarnautojams, pasibaigus jų darbo santykiams, pakartotinio vertinimo rezultatas parodytas balanso straipsnyje Perkainojimo sąskaitos. Grynąją sumą, parodytą pelno nuostolio ataskaitoje, sudaro: einamaisiais metais gautų iq pasirinkimo sandorių turtas paslaugų vertė; ankstesniais metais gautų tarnybos paslaugų vertės korekcijos, atsiradusios dėl plano pakeitimo; grynosios palūkanos už grynuosius apibrėžtų išmokų įsipareigojimus, apskaičiuotos taikant diskonto palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija visų pakartotinių vertinimų, susijusių su kitomis ilgalaikėmis išmokomis ir ilgalaikėmis išeitinėmis išmokomis, jei tokių yra, suma.

Grynąją skaitmeninių monetų investuoti į, parodytą straipsnyje Perkainojimo sąskaitos, sudaro: aktuarinis pelnas nuostolissusijęs su apibrėžtų išmokų įsipareigojimais; faktinė pensijų plano turto grąža, neįskaitant sumų, įtrauktų kaip grynosios palūkanos už grynuosius apibrėžtų išmokų įsipareigojimus; bet koks viršutinės turto ribos poveikio pasikeitimas, neįskaitant sumų, įtrauktų kaip grynosios palūkanos už grynuosius apibrėžtų išmokų įsipareigojimus.

palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija

Kiekvienais metais nepriklausomi aktuarai įvertina šias sumas, kad apskaičiuotų, kokią įsipareigojimų sumą įrašyti į finansinę ataskaitą. Bendra apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertė paskirstoma Eurosistemos centriniams bankams kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal banknotų paskirstymo raktą[ 22 ].

  • Kitos sandorių šalys šia galimybe gali pasinaudoti savo nuožiūra 1.
  • Apsikeitimo pirmyn parinktis. Įdėti Pasirinkimo Sandorius
  • Finansų rinkų produktai - Swedbank
  • Dvejetainių dvejetainių opcionų brokeris
  • Nemokama dvejetainė pasirinkimo sistema
  • Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių strategijos 3.

Šios palūkanas uždirbančios pretenzijos[ 23 ] parodytos straipsnio dalyje Vidinės Eurosistemos pretenzijos: pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje žr. Su šiomis pretenzijomis susijusios palūkanų pajamos parodomos pelno nuostolio ataskaitos straipsnyje Palūkanų pajamos iš eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje.

Tarpinis pelno paskirstymas Suma, lygi Palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija pajamų iš eurų banknotų apyvartoje ir iš pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių, įsigytų pagal a  vertybinių popierių rinkų programą, b  trečiąją padengtųjų obligacijų pirkimo programą, c  turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą ir geriausia kriptografija investuoti 2021 m vasario mn  viešojo sektoriaus pirkimo programą, sumai, paskirstoma kitų metų sausio mėn.

Paskirstoma visa suma, nebent ji yra didesnė negu tų metų ECB grynasis pelnas arba Valdančioji taryba priima sprendimą šias pajamas pervesti į atidėjinius finansinėms rizikoms. Valdančioji taryba taip pat gali nuspręsti sumažinti sausio mėn. Apskaitos politikos pasikeitimai Iki  m.

palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija

ECB keičia savo apskaitos politiką. Pradėjus taikyti šį standartą ECB peržiūrėjo visas savo ilgalaikio turto nuomos sutartis, kad įvertintų, ar jos pagal naująją apskaitos politiką patenka į nuomos apibrėžtį. Į šią apibrėžtį patenkančios nuomos sutartys buvo pripažintos taikant modifikuotą retrospektyvinį metodą, pagal kurį nuomos teise naudojamo turto vertė yra lygi jo nuomos įsipareigojimo vertei. Todėl palyginamoji informacija nebuvo patikslinta. Iš naujo apskaičiuota nuomos teise palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija turto vertė ir nuomos įsipareigojimas  m.

KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Diuseldorfas, Vokietijos Federacinė Respublika paskyrimui ECB išorės auditoriumi penkeriems metams — iki  finansinių metų pabaigos. Šis penkerių metų terminas gali būti papildomai pratęstas iki dvejų finansinių metų.

ECB m. metinės ataskaitos

Auksas ir gautinas auksas  m. ECB turėjo 16   uncijas[ 25 ] grynojo aukso; jo rinkos vertė sudarė 21  mln. ECB turimo aukso vertė eurais padidėjo dėl padidėjusios aukso rinkos kainos eurais žr. Pretenzijos ne euro zonos ir euro zonos rezidentams užsienio valiuta palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija.

Iš TVF gautinos lėšos Šis turtas — tai  m. Apskaitoje SST traktuojamos kaip užsienio valiuta žr. Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas; pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta Šiuos du straipsnius sudaro likučiai palūkanų normos apsikeitimo sandorių strategija sąskaitose ir paskolos užsienio valiuta bei investicijos į vertybinius popierius, išreikštus JAV doleriais, Japonijos jenomis ir Kinijos juaniais:  m.

ECB grynosios užsienio valiutų pozicijos[ 26 ] buvo tokios: 3 pastaba. Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais  m. Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4.

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai  m. Pirkimai pagal pirmąją POPP buvo vykdomi iki  m. Valdančioji taryba nusprendė pirkimų pagal VPRP nebevykdyti nuo  m. Eurosistema vėl ėmė vykdyti grynuosius vertybinių popierių pirkimus pagal turto pirkimo programą TPP [ 28 ] už vidutiniškai 20 mlrd. Prieš tai 10 mėnesių — nuo  m.